Fokusområder

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for erhvervslivets vækstmuligheder
30.11.2016

Danmarks Vækstråd giver i en ny rapport en række anbefalinger til at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Hvis ikke der sættes ind risikerer manglen på kvalificeret arbejdskraft at bremse væksten og kan i værste fald risikere at koste samfundet op til 85 mia. kr. i lavere BNP i 2025.

Hvis ikke dansk erhvervsliv skal mangle kompetencer og gå glip af vækst i fremtiden, så skal der gøres en indsats for at skaffe dygtige hænder og hoveder, som matcher erhvervslivets behov. Sådan lyder hovedbudskabet i en ny rapport fra Danmarks Vækstråd, der offentliggøres i dag.

I rapporten giver Danmarks Vækstråd en række anbefalinger til, hvordan arbejdskraftudfordringen kan tackles.
- Vi ser nogle kompetencebehov i erhvervslivet, som visse steder er svære at dække allerede i dag, og hvor vi fremadrettet kommer til at stå med større udfordringer. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder kan realisere deres vækstpotentiale og skabe en kontinuerlig udvikling, og derfor skal vi sætte bredt ind i uddannelsessystemet og i servicen til erhvervslivet, siger Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.

Ifølge rapporten risikerer Danmark i værste fald at mangle op til 110.000 personer med de rette formelle kompetencer i 2025, hvilket kan koste samfundet op mod 85 mia. kr. i tabt vækst. For at forebygge udfordringer med flaskehalse på arbejdsmarkedet kommer Danmarks Vækstråd med i alt 34 anbefalinger, hvoraf rådet mener, at de fem bør igangsættes nu:

• Etablering af en dansk teknologipagt, hvor myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. samarbejder målrettet om at højne kompetenceniveauet inden for det digitale, teknologiske og naturvidenskabelige område.
• Målrettet vejledning af unge og udvikling af attraktive erhvervsuddannelser for at sikre tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i fremtiden.
• ”Computational thinking” gøres til en fast del af undervisningen på relevante uddannelser fra folkeskoler til de videregående uddannelser og efteruddannelsessystemet.
• Bedre koordination af den virksomhedsrettede indsats skal få flere virksomheder til at arbejde proaktivt med kompetenceudvikling i sammenhæng med deres forretningsstrategi. Det kan bl.a. understøttes via brede strategiske samarbejder, etablering af fælles datagrundlag og udbredelse af best-practice modeller.
• Serviceniveauet og udbredelsen af International Citizen Servicecentrene bør øges for at lette tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft.

- Kampen om talenter og de dygtigste medarbejdere er intens på et globalt arbejdsmarked. I Danmark kommer vi efter alt at dømme ikke til at mangle ufaglært arbejdskraft, men derimod specialiseret arbejdskraft. Vi ser blandt andet, at den digitale omstilling rummer store potentialer for virksomhederne, men det kræver, at de kan få kvalificeret arbejdskraft, og derfor spiller de tekniske og digitale kompetencer en vigtig rolle, og her er der behov for at sætte ind, siger Lars Nørby Johansen.

Danmarks Vækstråds ”Rapport om kvalificeret arbejdskraft” kan læses her.
Læs DREAM baggrundsrapport ”Mismatch på det danske arbejdsmarked”
Læs baggrundsrapport ”Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer

Om Danmarks Vækstråd:
Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervsministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Rådet består af en formand og 20 medlemmer med repræsentanter fra virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner, regionale vækstfora og arbejdsmarkedets parter.
Læs mere på: www.danmarksvaekstraad.dk

Yderligere kontakt:
Danmarks Vækstråds formand Lars Nørby Johansen kan kontaktes gennem presserådgiver Rasmus Holm Thomsen, erhvervsministeriet: Tlf: 91 39 94 55, mail: rht@evm.dk

Rapport om kvalificeret arbejdskraft
30.11.2016

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale.

Læs rapporten her

Invitation til konference om "kvalificeret arbejdskraft 2025" torsdag d. 1. december 2016
07.11.2016

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale. Men stadig flere virksomheder giver udtryk for, at de ikke kan få medarbejdere med de rette kompetencer.

Danmarks Vækstråd inviterer til konferencen Kvalificeret Arbejdskraft 2025, som afholdes i samarbejde med CO-Industri, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Regioner. Konferencen skal sætte fokus på, hvordan vi løser denne vigtige opgave.

På konferencen vil Danmarks Vækstråd sætte tal på, hvad manglen på kvalificeret arbejdskraft vil koste det danske samfund og hvilke kompetencer, som virksomhederne fremadrettet vil mangle – ikke mindst af IT-kompetencer. Danmarks Vækstråd vil lancere anbefalinger, der kan bidrage til at virksomhederne fremadrettet har den efterspurgte kvalificerede arbejdskraft. Rådets anbefalinger ligger i tre hovedspor, som også drøftes på konferencen:

 • Uddannelse, der matcher virksomhedernes behov – særligt med fokus på erhvervsorienterede uddannelser og udbredelse af teknologiske kompetencer,
 • International rekruttering og
 • Bedre virksomhedsrettet service på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.

Som optakt til diskussionen præsenteres de hollandske erfaringer med en teknologipagt, og erhvervs- og vækstministeren taler om regeringens vækststrategi.

Konferencen holdes torsdag den 1. december 2016 fra kl. 9.30 - ca.13.00 på Børsen i København.

Programmet til konferencen kan ses her. Prisen for deltagelse er 400 kr. og tilmeldingen kan ske her: Tilmelding
Endeligt høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Nordjyllands erhvervsudviklingsstrategi
30.06.2015

Danmarks Vækstråd finder, at strategien sætter retningen for en ambitiøs og fokuseret indsats for udvikling af Region Nordjylland i de kommende fire år.

Rådet har tidligere fremsendt høringssvar om udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien til Vækstforum Nordjylland. Efterfølgende har vækstforum fremsendt redegørelse for, hvilke af rådets anbefalinger til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som vækstforum har valgt ikke at følge.

Læs høringssvaret her.

10 mio. kr. til at styrke e-handel og digitalisering i små og mellemstore virksomheder
07.04.2016

Mange små og mellemstore virksomheder halter fortsat bagefter, hvad angår digitalisering, e-handel og anvendelse af it.

Derfor lanceres nu et nyt tema under den nationale pulje af EU’s socialfondsmidler, som skal styrke små og mellemstore virksomheders brug anvendelse af e-handel og digitalisering.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
”Vi kan se, at der er en tæt sammenhæng mellem virksomheders digitalisering og produktivitetsvækst. Det er derfor helt afgørende, at vi sørger for at få hjulpet vores små og mellemstore virksomheder med på den digitale bølge, så vi kan løse den produktivitetsudfordring, som vi i Danmark står over for. Hvis vi skal kunne konkurrere på det internationale marked, er det også vigtigt, at virksomhederne får hjælp til at kunne få del i den stigende e-handel.”

De 10 mio. kroner skal anvendes til en landsdækkende indsats, hvor kompetenceudvikling skal styrke e-handlen og digitaliseringen i små og mellemstore virksomheder. Midlerne fra EU’s Socialfond skal medfinansieres med mindst ligeså stort et beløb i national medfinansiering, så den samlede indsats bliver på mindst 20 mio. kr.

Fakta

• 34 pct. af virksomhederne angiver, at mangel på såvel kompetencer til it-forretningsudviklingen som basale it-brugerkompetencer udgør en barriere for digitalisering. (Danmarks Statistik, 2015: ”It-anvendelse i virksomheder 2015”.)
• En indsats under temaet skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2c ’vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne’. Den har til formål at øge beskæftigelsen i de deltagende virksomheder via realisering af virksomhedernes vækstpotentiale gennem tilførsel af nye kompetencer til ledelse og medarbejdere.
• En indsats skal gennemføres i regi af et tværregionalt projekt, som forankres hos en operatør, der underskriver kontrakten om EU-medfinansiering, og som står for administration på alle de økonomiske partneres vegne og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse. Deltagende aktører i projektet kan fx være uddannelsesaktører, arbejdsmarkedets parter, organisationer og rådgivere, innovations- og erhvervsfremmeaktører, der skal give virksomhederne tilbud om at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer inden for digitalisering.

Kontaktinformation
Peter Madsen, 91 33 70 17

Endeligt høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi
30.06.2015

På grund af aflysning af mødet i Danmarks Vækstråd, der skulle have været afholdt den 18. juni 2015, har rådet ikke haft lejlighed til at drøfte det foreliggende udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi mundtligt.

Danmarks Vækstråd vil på et kommende møde få lejlighed til at drøfte den syddanske strategi – i lighed med de øvrige strategiudkast, som rådet har fået forelagt.

Læs høringssvaret her.

Endeligt høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi
28.10.2015

Danmarks Vækstråd finder overordnet, at strategien er ambitiøs og fokuseret og vil gerne kvittere for, at vækstforum har et perspektiv for sin indsats, der rækker ud over regionen.

Læs høringssvaret her

Endeligt høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi
28.10.2015

Danmarks Vækstråd finder overordnet, at strategien er ambitiøs og vil kvittere for, at der sættes fokus på vigtige nationale styrkepositioner som energi og fødevarer og på betydningen af gode vækstvilkår for produktionsvirksomhederne.

Læs høringssvaret her.

Høring af Vækstforum Nordjyllands og Vækstforum Bornholms bidrag til de regionale vækst- og udviklingsstrategier
30.04.2015

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 11. december 2014 af Vækstforum Nordjyllands samt Vækstforum Bornholms bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Danmarks Vækstråd udarbejdet høringssvar hertil.

Læs høringssvar til Vækstforum Nordjylland her.

Læs høringssvar til Vækstforum Bornholm her.

Høring af Vækstforum Hovedstadens bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
09.06.2015

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 12. marts 2015 af Vækstforum Hovedstadens bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt efterfølgende skriftlig høring har Danmarks Vækstråd udarbejdet høringssvar hertil.

Læs høringssvaret her.

Danmarks Vækstråds anbefalinger om datadreven udvikling og vækst
31.03.2015

Det er ikke nyt at anvende data til at drive forretning. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og anvende dem til at udvikle nye løsninger og sikre en høj kvalitet i produkter og services, fx inden for fødevare- og sundhedssektoren.

Over en årrække er omfanget af den data, der indsamles, og den hastighed, hvormed data indsamles, steget voldsomt, og vores muligheder for at bearbejde data til udvikling af nye produkter og services er blevet forbedret. Derfor er der globalt et stigende fokus på vækstmulighederne i brug af data. Vækstmuligheder som Danmarks Vækstråd mener, at danske virksomheder skal kunne drage mest muligt nytte af.

For at sikre, at danske virksomheder er bedst muligt rustet til at udnytte potentialet for at skabe datadreven vækst, kommer Danmarks Vækstråd med anbefalinger inden for fire temaer:

 • Sikkert grundlag for brug af data
 • Forretningsmodeller og investeringer i virksomhederne
 • Adgang til viden og kompetencer
 • Optimale rammer for adgang til data

Læs anbefalingerne her.

Til brug for arbejdet omkring datadreven udvikling og vækst fik Danmarks Vækstråd udarbejdet en baggrundsrapport vedrørende potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer.

Læs baggrundsrapporten her.

Høring af Vækstforum Sjællands bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
30.10.2014

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 12. september 2014 af Vækstforum Sjællands bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Danmarks Vækstråd udarbejdet høringssvar hertil.

Læs høringssvaret her.

Det nye Danmarks Vækstråd er blevet udpeget for perioden 2014-2017
20.05.2014

Det nye Danmarks Vækstråd er blevet udpeget for perioden 2014-2017.

Se medlemsoversigten her.

Lars Nørby Johansen genudnævnt som formand for Danmarks Vækstråd
19.02.2014

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har genudnævnt Lars Nørby Johansen som formand for Danmarks Vækstråd for perioden 2014-2017.

Lars Nørby Johansen har været formand for rådet siden 2006.

Læs pressemeddelelsen her

Danmarks Vækstråd inviterer til debat om produktivitet på Folkemødet 2013

Produktivitetskommissionens arbejde har den seneste tid sat fokus på produktivitet og betydningen for dansk økonomi, og denne debat fortsættes på Folkemødet.

Danmarks Vækstråd har inviteret produktivitetskommissionens formand, Peter Birch Sørensen, og filosof og tv-vært Vincent F. Hendricks til en snak om produktivitet, årsager og betydning for det danske samfund - fra en økonomisk og en filosofisk vinkel. Debatten indledes af formanden for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, og styres af journalist fra Børsen Tina Riising.

Læs hele invitationen her.

Udtalelser om anbefalinger fra vækstteam for energi og klima samt fra vækstteam for fødevarer
01.04.2013

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 14. marts 2013 af udkast til anbefalinger fra vækstteam for energi og klima samt udkast til anbefalinger fra vækstteam for fødevarer har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelser.

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for energi og klima

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for fødevarer

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger
20.02.2013

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af udkast til anbefalinger fra vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelse.

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for vand, bio & miljøløsninger
01.01.2013

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af udkast til anbefalinger fra vækstteam for vand, bio og miljøløsninger har Danmarks Vækstråd udtalt sig om anbefalingerne. Læs mere her.

Udtalelse om EU-fondenes anvendelse i Danmark 2014-2020
26.11.2012

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af de overordnede rammer for anvendelsen af Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden samt Hav- og Fiskerifonden 2014-2020 i Danmark har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelse.

Pressemeddelelse: Annette Vilhelmsen: Vi skal styrke Danmark som produktionsland
15.11.2012

I forbindelse med Danmarks iværksætteruge lancerer erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og Danmarks Vækstråd to nye initiativer, der skal bidrage til flere produktionsarbejdspladser i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for kreative erhverv - design
01.10.2012

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 13. september 2012 af udkast til anbefalinger fra vækstteam for de kreative erhverv - design har Danmarks Vækstråd udtalt sig om anbefalingerne. Læs mere her.

Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for Det Blå Danmark
01.10.2012

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 13. september 2012 af udkast til anbefalinger fra vækstteam for Det Blå Danmark har Danmarks Vækstråd udtalt sig om anbefalingerne. Læs mere her.

Danmark skal være et attraktivt produktionsland
15.06.2012

Produktion udgør en væsentlig del af dansk økonomi, og Danmark har en lang række produktionsvirksomheder, som gør det godt. Samtidig har produktionsvirksomhederne stor betydning for innovation og fornyelse i Danmark.

Dansk økonomi står over for en vigtig omstilling. 00’erne blev et årti med svag produktivitetsvækst, hvilket har sat den danske konkurrenceevne under pres. Det er især en udfordring for internationalt konkurrenceudsatte virksomheder inden for bl.a. produktion.

Hvis Danmark skal fastholde og udvikle sin position som konkurrencedygtigt produktionsland, er der behov for at styrke konkurrenceevnen. Danmarks Vækstråd lancerede derfor i forbindelse med Folkemødet på Bornholm den 15. juni en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktionsvirksomhederne i Danmark.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen udtaler:

Danmarks Vækstråd ønsker med anbefalingerne at sætte fokus på de områder, som er centrale for, at det er attraktivt at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Det drejer sig bl.a. om, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau skal være konkurrencedygtigt, at grøn omstilling og muligheden for at drive produktionsvirksomhed skal gå hånd i hånd, samt at danske produktionsvirksomheder skal have bred adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Læs mere om Danmarks Vækstråds anbefalinger her.

Danmarks Vækstråd udbyder midler til at skabe bedre vilkår for produktion Danmark
19.06.2012

Produktion udgør en væsentlig del af dansk økonomi og produktionsvirksomhederne har stor betydning for fornyelse og vækst i Danmark. Hvis Danmark skal fastholde og udvikle sin position som konkurrencedygtigt produktionsland, er der behov for at styrke vækstvilkårene.

Danmarks Vækstråd lancerede derfor i forbindelse med Folkemødet en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktionsvirksomhederne i Danmark. Rådet følger op på anbefalingerne ved at udbyde midler fra den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler til projekter, der øger samspil mellem virksomheder og erhvervsskoler og styrker brugen af automatisering i danske produktionsvirksomheder.

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd:

Det er vigtigt for væksten, at vi styrker vilkårene for produktion i Danmark. Derfor har Danmarks Vækstråd lanceret en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktion i Danmark. Danske virksomheder skal fx blive bedre til at høste produktivitetsgevinsterne ved automatisering. Det kræver bl.a. at virksomhederne har adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, herunder dygtige faglærte.

Erhvervsstyrelsen indkalder projektansøgninger, der kan bidrage til at skabe bedre vilkår for produktion i Danmark:

 • Skaber vækst og produktivitet i virksomheder via bedre samspil med erhvervsskolerne om unges talent.
 • Styrker automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser.

Erhvervsstyrelsen holder åbent informationsmøde den 25. juni. Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Frist for indsendelse af ansøgning er den 10.september. Du kan læse mere om Danmarks Vækstråds anbefalinger her.

Kontakt: Erhvervsstyrelsen, vicedirektør Anders Hoffmann, tlf. 35 46 63 86.

Udtalelse om regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling i 2011
01.07.2011

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 16. juni 2011 af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling har rådet udarbejdet nærværende udtalelse til regeringen og de regionale vækstfora.

Danmarks Vækstråd er af den opfattelse, at partnerskabsaftalerne er en god ramme for at styrke koordination og sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstpolitiske indsats. Rådet ser positivt på, at partnerskabsaftalerne i stadig større omfang både afspejler de enkelte regioners særlige udfordringer og muligheder, og at aftalerne med sidste års fyrtårnsinitiativer er blevet mere fokuserede.

Hele udtalelsen kan læses her.

Danmark som produktionsland
15.06.2011

I de seneste to årtier er beskæftigelsen inden for industrien i Danmark faldet betydeligt. Hvert tredje job er forsvundet. Industribeskæftigelsen var i 2010 næsten 200.000 lavere end i 1990. Industrien stod for knap 20 procent af landets beskæftigelse i 1990, mens den ved udgangen af 2010 udgjorde 12 procent af beskæftigelsen i Danmark.

Danmarks Vækstråd besluttede i 2010 at igangsatte en analyse af Danmark som produktionsland. Analysen kortlægger vilkårene for at drive produktionsvirksomhed i Danmark. I analysen er der endvidere fokus på bl.a. sammenhængen mellem udflytning af produktionsjob og job inden for forskning og udvikling mv.

Den endelige rapport foreligger nu og præsenteres og debatteres under Folkemødet på Bornholm den 16. juni.

Rapporten fra Copenhagen Economics og Quartz & Co peger bl.a. på, at:

Industriproduktion er vigtig, men udgør en faldende del af danskøkonomi:

 • I 2009 udgjorde eksportomsætningen 62 procent af den samlede industriomsætning.
 • På brancheniveau er industri den største investor med 15,4 mia. kr. ud af de samlede private F&U udgifter på 35 mia. kr.
 • Industrien køber serviceydelser for ca. 125.000 kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. 
 • Industriens produktivitet er vokset uafbrudt og med uændret hastighed de sidste tyve år, mens produktivitetsvæksten i resten af økonomien er bremset op i de sidste ti år.Industriens andel af BNP er faldet fra 19 pct. til 13 pct. fra 1980 til 2010.
 • Beskæftigelsen i industrien er faldet med 200.000 siden 1990. Alene de i 2009 og 2010 er industribeskæftigelsen faldet med 65.000 stillinger.
 • Men industriens faldende andel af beskæftigelsen er en global tendens i såvel ilande som i mange ulande.

Udflytningen af industrijob stiger:

 • 28 pct. af de adspurgte produktionsvirksomheder har udflyttet job til udlandet i årene 2007-2010, hvilket er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2001-2006.
 • Hver gang der nu udflyttes 100 job vurderer virksomhederne, at der bliver skabt 10 nye job hjemme. Tidligere (fra 2001-2006) svarede virksomhederne dog, at de skabte 60 job for hver 100 de udflyttede.
 • Årligt udflyttes netto ca. 5.500 industriarbejdspladser. Udflytningen udgør derfor kun en mindre del af de job, som mistes i industrisektoren (Fra 2009-2010 faldt industribeskæftigelsen i alt med 65.000).
 • Udflytning er primært motiveret af et ønske om omkostningsreduktion. Men flere virksomheder nævner også, at udflytning er en måde at komme tættere på markedet.

Der udflyttes også forskning og udviklings job:

 • Det er oftest virksomhedens kerneaktivitet, der udflyttes. Men i stigende grad udflyttes også hjælpefunktioner samt forskning og udvikling.
 • 8 pct. af de adspurgte virksomheder havde udflyttet forskning og udviklings job mellem 2007-2010 (samme niveau som 2001-2006).
 • De virksomheder, der tidligere har udflyttet produktions job, er i undersøgelsen ikke mere tilbøjelige til siden hen at udflytte forskning og udviklings job.
 • Udflytning af forsknings og udviklings job er også båret af de lavere omkostninger i udlandet. Mangel på arbejdskraft er dog også en faktor.  

Du kan læse hele rapporten her.

Kystturismen får et kvalitetsløft
07.06.2011

Danmarks Vækstråd, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realdania afsætter midler til et kvalitetsløft i kystturismen. Midlerne skal bl.a. gå til bedre bygget miljø, innovation og kompetenceløft for at skabe ny vækst i kystturismen. Formålet er således at bidrage til et kvalitetsløft og dermed større international konkurrencedygtighed i den kystnære turisme.

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen udtaler:
- En stærk og sammenhængende indsats for turisme er utrolig vigtig for vores yderområder. Både i forhold til at skabe job og for et aktivt forretnings- og kulturliv. Jeg er derfor glad for, at vi sammen med Realdania kan bidrage til at styrke kvaliteten i kystturismen.

Virksomheder, kommuner og andre relevante aktører kan - gerne i stærke partnerskaber - ansøge om støtte til projekter, der kan bidrage til at skabe et kvalitetsløft i kystturismen fra puljerne. Ansøgningsfristen er 16. januar 2012.

Puljerne er finansieret dels af midler fra Realdania og dels af EU's strukturfondsmidler under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De nærmere retningslinier for ansøgninger kan findes på Kvalitetsløft i kystturismen. Omkring 1. september åbner Realdania hjemmesiden www.yderområder.dk med mere information om kampagnen.

Danmarks Vækstråd inviterer til vækstdag den 16. juni under Folkemødet på Bornholm
30.05.2011

Folkemødet er en ny platform for politikere, erhvervsfolk, organisationer og borgere til at sætte fokus på og debattere de udfordringer som Danmark står over for. Danmarks Vækstråd har derfor valgt at være til stede under mødet og er vært ved to arrangementer, som sætter fokus på at skabe fornyet vækst i Danmark. Du kan læse mere om Danmarks Vækstråds arrangementer her.

Danmarks Vækstråd rykker sit sommermøde til Bornholm
03.05.2011

Danmarks Vækstråd afholder sit sommermøde den 16. juni i tilknytning til Folkemødet på Bornholm. Ligeledes vil Danmarks Vækstråd afholde en konference om innovation og lancere en analyse af betydningen af industriproduktion for dansk økonomi. Læs mere her.

Danmarks Vækstråd sætter fokus på styrkede vækstkompetencer i små og mellemstore virksomheder
15.03.2011

Bedre ledelse af små og mellemstore virksomheder kan føre til flere arbejdspladser og vækst. Derfor ønsker Danmark Vækstråd nu nyskabende projekter om kompetenceudvikling af ledelseslaget og bestyrelser i små og mellemstore virksomheder. Læs mere her.

Pressemeddelelse: Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark
03.09.2010

Danmarks Vækstråd byder regeringens udspil til Danmark i Balance velkomment - men så gerne, at regeringen gik videre.

Danmarks Vækstråd mener, at de danske udkantsområder skal have mulighed for at omforme tabte arbejdspladser med udgangspunkt i de eksisterende og potentielle lokale styrkepositioner.

Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark. I den sammenhæng kan særligt grøn vækst samt turisme og oplevelseserhverv bidrage til væksten i udkantsområderne.

Læs pressemeddelelsen her

Læs Danmarks Vækstråds anbefalinger til regeringen her

Danmarks Vækstråd igangsætter nye projekter til at styrke et dynamisk erhvervsliv, hvor nye vækstvirksomheder udfordrer eksisterende virksomheder
25.05.2010

Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er en barriere for Danmarks vækst. Derfor skal nye vækstvirksomheder spille en større rolle.

Vækstvirksomhederne skaber flere job og har en højere produktivitet end andre virksomheder.

Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil i udviklingen af højproduktive vækstvirksomheder. På baggrund af rapporten ”Flere vækstiværksættere” anbefaler Danmarks Vækstråd derfor flere spin-offs, flere partnerskaber, mere entreprenørielle universiteter og flere udenlandske iværksættere.

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd, udtaler:

De nye vækstvirksomheder, der skabes i dag, er det grundstof, som Danmark skal leve af i fremtiden. De bidrager til et dynamisk erhvervsliv, hvor virksomheder med en lavere produktivitet bliver erstattet af nye.

Det private erhvervsliv kan bidrage positivt til, at der kommer flere nye vækstvirksomheder på en række fronter, fx via øget fokus på spin-offs, via partnerskaber med nye og mindre virksomheder samt via bidrag til undervisningen i entreprenørskab på universiteterne.

Udbud af nye projekter

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu indkalde ansøgninger, der kan bidrage til at skabe flere nye vækstvirksomheder, inden for:

 • Spin-off som kilde til flere vækstvirksomheder
 • Partnerskaber som kilde til innovation og vækst

Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen afsat midler til at matche det bedste strukturfondsfinansierede projekt om entreprenørielle universiteter efter indstilling fra de regionale vækstfora.

Kontakt:

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, tlf. 2960 6071

Erhvervs- og Byggestyrelsen, vicedir. Anders Hoffmann, tlf. 3546 6386

Link til pressemeddelelsen "Danmarks Vækstråd igangsætter nye projekter til at styrke et dynamisk erhvervsliv, hvor nye vækstvirksomheder udfordrer eksisterende virksomheder"

Link til rapporten "Flere vækstvirksomheder

Link til faktaark om Danmarks Vækstråds anbefalinger om "Flere vækstvirksomheder"

Link til faktaark om de danske iværksættere og regeringens iværksætterindsats

Læs mere om temaerne her.

Medlemmerne af Danmarks Vækstråd er udpeget
17.05.2010

Det nye råd er blevet udpeget, dog mangler Vækstforum Hovedstaden fortsat at udpege formanden for vækstforum.

Se medlemsoversigten her.

Danmarks Vækstråd udmelder nye temaer for den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler
26.02.2010

Temaerne for 2010 er:

 • Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet
 • Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Læs mere om temaerne her

Debatarrangement: Hvor ligger fremtidens vækstmuligheder
30.06.2009

Danmarks Vækstråd var den 8. september 2009 vært for debatarrangementet ”Hvor ligger fremtidens vækstmuligheder?” på Christiansborg

konference

Danmarks Vækstråd satte med arrangementet fokus på, hvordan vi kommer bedst muligt gennem krisen og ruster os til at stå stærkere i den globale konkurrence.

 

Programmet bød på oplæg og paneldebat med deltagelse af:

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen

Professor Stéphane Garelli, IMD

Professor Jan Rose Skaksen, CBS

Direktør Tom Knutzen, Danisco 

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen

Præsentationerne fra debatarrangementet finder du herunder:

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen - Danmarks Vækstmuligheder

Professor Stéphane Garelli, IMD - Life after a big black hole...

Professor Jan Rose Skaksen, CBS - Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Direktør Tom Knutzen, Danisco - Hvad gør Danmark til et attraktivt sted for en international virksomhed?

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen - Hvordan kommer Danmark tilbage på vækstsporet?

Indspil til regeringens kommende strategi til fremme af partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor
04.11.2009

Danmarks Vækstråd har udarbejdet et indspil til regeringens kommende strategi til fremme af partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor.

Indspillet er udarbejdet på baggrund af konkrete bidrag fra medlemmerne af Danmarks Vækstråd samt en drøftelse i Rådet på mødet den 8. september 2009.

Læs indspillet her.

Stort erhvervspotentiale i velfærdsteknologi
03.11.2009

Danmarks Vækstråd er kommet med fem anbefalinger til fremme af erhvervspotentialet i velfærdsteknologi og -løsninger.

Danmarks Vækstråd anbefaler:

 • National videnbank, som skal styrke offentlig-privat samarbejde om innovation
 • Innovation via offentlig efterspørgsel
 • Matchmaking mellem offentlig og private aktører
 • Brug af servicedesign til optimering af arbejdsgange og -processer
 • Bedre rammer for innovation i det offentlige

Danmarks Vækstråd sætter med de fem anbefalinger fokus på, hvordan offentlige og private aktører i fællesskab kan være med til at udvikle nye velfærdsteknologier og -løsninger. Det skal styrke den offentlige service og dansk erhvervslivs mulighed for fortsat at stå stærkt på dette marked, der er et vækst globalt.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

- Udfordringerne på velfærdsområdet optager regeringen meget. Derfor er Danmarks Vækstråds anbefalinger et godt supplement til den indsats, vi har etableret i løbet af de seneste år med bl.a. ABT-fonden og senest med erhvervspakken, hvor der er afsat 50 mio. kr. til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen:

- Vi står overfor et betydeligt vækstmarked, hvor Danmark har store muligheder for at gøre sig gældende. Hvis vi gør det rigtigt, kan vi både imødegå de økonomiske og demografiske udfordringer på velfærdsområderne og skabe nye arbejdspladser og vækst.

Læs pressemeddelelsen, pjecen, bilag, faktaark samt cases her:

Pressemeddelelse

Pjecen

Oversigt over regionale projekter inden for velfærdsteknologier og -løsninger

Faktaark om Danmarks Vækstråds 5 anbefalinger om velfærdsteknologi

Case - amPHI

Case - Chromaviso

Der er i foretaget en opdatering af "analysenotatet om erhvervspotentialet i udnyttelse af velfærdsteknologier- og løsninger" med nye tal for 2008. Der er i forbindelse med opdateringen foretaget en korrektion af analysens datagrundlag. Der kan derfor forekommer afvigelser i forhold til pjecen "Velfærdsteknologi - på vej til ny vækst".

Faktaark om velfærdsteknologi

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

 

 

Udtalelse om regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
20.03.2009

På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 12. marts 2009 af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling har Rådet udarbejdet nærværende udtalelse.

Læs udtalelsen her.

Kommet for at blive - fastholdelse af udenlandsk arbjedskraft
04.06.2008

Danmarks Vækstråd har onsdag den 4. juni 2008 offentliggjort pjecen "Kommet for at blive" for at sætte fokus på udfordringen med at sikre virksomheder og den offentlige sektor tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Med den demografiske udvikling, der venter, rækker udfordringen ud i fremtiden. Tiltrækning og bedre fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft vil være med til at imødekomme udfordringen.

Danmarks Vækstråd anviser syv konkrete forslag, der kan supplere regeringens initiativer til at fastholde udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelser viser, at praktiske og sociale forhold ofte har stor betydning for udlændinges ophold i Danmark, og det kan derved i sidste ende have betydning for, om de vælger at blive og arbejde i Danmark. De syv forslag sætter derfor fokus på praktiske problemer, eksempelvis vedrørende sprogundervisning, samt bløde forhold som netværksdannelse og samvær med danskerne. Desuden opfordrer Danmarks Vækstråd også den enkelte dansker til at gøre en forskel.

Læs hele pjecen her som pdf eller html
Se også pressemeddelelsen og faktaarket, der blev udsendt sammen med pjecen.
Kommet_for_at_blive
Pressemeddelelse: Klimahensyn og økonomisk vækst skal gå hånd i hånd
07.04.2008

Hvordan omsætter Danmark det globale fokus på energi og klima til vækst og erhvervsudvikling i Danmark? Klima- og energiminister Connie Hedegaard og Danmarks Vækstråds formand Lars Nørby Johansen drøftede den 7. april 2008 Vækstrådets anbefalinger fra publikationen ”Det grønne guld” med en række førende danske erhvervsfolk.

Danmarks Vækstråd udgav i december 2007 rapporten ”Det grønne guld”. Rapporten indeholder anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri sit erhvervsmæssige potentiale på energi- og klimaområdet.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard og Danmarks Vækstråds formand Lars Nørby Johansen mødtes med førende erhvervsfolk for at drøfte, hvordan regeringen kan arbejde videre med Vækstrådets anbefalinger.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard:

 • "Der er ikke nogen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale for dansk energi- og miljøteknologi. Derfor har vi som politikere også en forpligtelse til at sikre, at branchen har gode betingelser, og at der for eksempel ikke er unødvendige barrierer fra politisk side, der står i vejen. Derfor er det også så vigtigt, at vi holder møder som dette rundbord."

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen:

 • ”Dansk erhvervsliv har et enormt vækstpotentiale inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger. Det er utrolig vigtigt at fastholde fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter dette potentiale. Derfor er jeg rigtig glad for, at klimaministeren har taget initiativ til dagens rundbordssamtale.”

I ”Det grønne guld” anbefales en indsats inden for 9 områder. Indsatsen skal gennemføres på et omkostningseffektivt og markedsbaseret grundlag og fremme udviklingen af løsninger, der kan kommercialiseres internationalt. En række af anbefalingerne er inkluderet i den energiaftale, som Regeringen i februar har indgået med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

Lars Nørby Johansen:

 • ”Energiaftalen viser, at regeringen har lyttet til Danmarks Vækstråd. Men det er afgørende, at aftalen nu følges op og omsættes til stærke rammebetingelser for branchen. Dagens drøftelser har givet værdifulde input og idéer til det videre arbejde. Jeg glæder mig over, at disse input nu tages med over i regeringens Erhvervsklimapanel og dermed kan ligge til grund for den kommende erhvervsklimastrategi.”

Læs mere om rapporten "Det grønne guld" her.

Eksklusivt møde med Harvard-forskeren Christian Ketels
07.04.2008
Danmarks Vækstråd har afholdt et eksklusivt møde med den internationalt anerkendte klyngeforsker og direktør for The Competitiveness Institute Dr. Christian Ketels. Ketels har gennem en årrække samarbejdet med Michael E. Porter og er en international anerkendt kapacitet inden for temaer som globalisering, konkurrenceevne og klynger.

Christian Ketels gav først et oplæg om "Cluster policy as a driver for regional growth", og efterfølgende var der rig lejlighed til at diskutere med Ketels og de andre deltagere.
Christian_Ketels

 

Offentliggørelse af rapporten "Det grønne guld"
19.12.2007

Danmarks Vækstråd afleverede den 19. december 2007 sine anbefalinger til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om, hvordan det globale fokus på energi og klima kan omsættes til vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Anbefalingerne er samlet i rapporten "Det grønne guld" og har fokus på det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger.

"Dansk erhvervsliv har et enormt vækstpotentiale inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger. Derfor sætter vi med rapporten fokus på behovet for en offentlig indsats, der fremmer viden og løsninger, der kan kommercialiseres internationalt." Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.

"Det er særdeles tilfredsstillende, at Danmarks Vækstråd giver sit bud på, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Vi får dermed et værdifuldt, samlet bidrag fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter samt de kommunale og de regionale parter." økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

 

Læs mere her.

OECD's generalsekretær på besøg i København
22.01.2007

I anledning af OECD-Generalsekretær Angel Gurría's besøg i København d. 22.-23. januar 2007 inviterede Danmarks Vækstråd ham til at holde et oplæg om "Globalizing cities and regions - rethinking the urban and regional policy agenda".

Læs om OECDs generalsekretær Angel Gurría

Gurrias tale til Danmarks Vækstråd

OECD Generalsekretær Gurría

 

 

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk