Tidligere afholdte møder

December 2017
06.12.2017
36. møde
Maj 2017
11.05.2017
35. møde
September 2016
28.09.2016
34. møde
Maj 2016
24.05.2016
33. møde
Marts 2016
02.03.2016
32. møde
November 2015
20.11.2015
31. møde
September 2015
17.09.2015
Mødet den 17. september 2015 er flyttet til den 20. november 2015

Juni 2015
18.06.2015
Mødet den 18. juni 2015 er aflyst pga. valg
Marts 2015
12.03.2015
30. møde
December 2014
11.12.2014
29. møde
September 2014
12.09.2014
28. møde
Maj 2014
23.05.2014
27. møde
December 2013
12.12.2013
Mødet den 12. december 2013 er aflyst
September 2013
12.09.2013
26. møde
Juni 2013
20.06.2013
Det ekstraordinære møde den 20. juni 2013 er aflyst
Marts 2013
14.03.2013
25. møde
Januar 2013
17.01.2013
Mødet den 17. januar er aflyst
November 2012
08.11.2012
24. møde
September 2012
13.09.2012
23. møde

Rådet drøftede udkast til anbefalinger fra vækstteam for Det Blå Danmark og vækstteam for de kreative erhverv og design. Rådet tilsluttede sig anbefalingerne og bakkede op om de to vækstteams arbejde. Herudover drøftede rådet udfordringer for Danmarks konkurrenceevne og ERAC-evalueringen af det danske innovationssystem.

Dagsorden Referat

Juni 2012
15.06.2012
22. møde

Danmarks Vækstråd afholdte sit 22. møde i tilknytning til Folkemødet på Bornholm.

Rådet drøftede lanceringen af rådets anbefalinger af Danmark som produktionsland. Rådet var bl.a. enige om, at det er vigtigt at fortælle en ny historie om produktion i Danmark bl.a. i forhold til sammenhængen mellem produktion, service, viden mv. Rådet besluttet i forlængelse af arbejdet med Danmark som produktionsland at udmelde to nye temaer for den konkurrenceudsatte pulje; "Unges talent skaber vækst og produktivitet i virksomheder via bedre samspil med erhvervsskolerne" og "Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser". Rådet drøftede endvidere hovedkonklusionerne i Erhvervs- og Vækstministeriets analyse om "Vækst og produktivitet i dansk erhvervsliv".

Dagsorden Referat

Marts 2012
08.03.2012
21. møde

Rådet drøftede, hvilke anbefalinger rådet vil komme med om Danmark som produktionsland. Der var bl.a. enighed om at adressere, at arbejdsmarkedsparter med de nye overenskomster har taget et skridt i den rigtige retning for at bidrage til, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau er konkurrencedygtigt. Endvidere skulle talentudvikling, virksomhedernes samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, betydningen af gode erhvervsuddannelser samt udvidelse af green-card-ordningen adresseres. Rådet drøftede endvidere rådets deltagelse i Folkemødet 2012 og potentialet i intelligent offentlig efterspørgsel. Endelig fastlagde rådet et årshjul for rådets arbejde i 2012. 

Dagsorden Referat

Januar 2012
11.01.2012
20. møde

På mødet drøftede rådet de danske vækstudsigter, solvenskravene til bankerne, tiltrækning af udenlandske investeringer, forskning i produktionsteknologi, arbejdet i den kommende produktivitetskommission og grøn omstilling med erhvervs- og vækstministeren. Ministeren orienterede herefter rådet om regeringens erhvervs- og vækstpolitik og fortalte som led heri, at regeringen har nedsat et ministerudvalg for erhvervs- og vækstpolitik. For udvalgte erhvervsområde vil der blive udpeget et vækstteam der skal komme med konkrete anbefalinger til ministerudvalget, som kan styrke vækstvilkårene for det pågældende erhvervsområde. Ministeren tilkendegav at Danmarks Vækstråd vil blive inddraget i arbejdet, fx ved at rådet udtaler sig om anbefalingerne fra de enkelte vækstteams. Danmarks Vækstråd besluttede at fortsætte arbejdet med Danmark som produktionsland og komme med anbefalinger til regeringen, som kan lanceres på Folkemødet 2012 og overleveres til regeringen (erhvervs- og vækstministeren) med henblik på behandling i det nye ministerudvalg for vækst og erhvervspolitik. Endelig drøftede rådet det danske EU-formandskabs fire overordnede prioriteter.

Dagsorden Referat

November 2011
17.11.2011
Mødet den 17. november 2011 er flyttet til den 11. januar 2012
September 2011
22.09.2011
Studietur til London

22. september til fredag den 23. september 2011.

Programmet for studieturen kan læses her.

 

Juni 2011
16.06.2011
19. møde

Danmarks Vækstråd afholdte sit 19. møde i tilknytning til Folkemødet på Bornholm. Danmarks Vækstråd havde tidligere på dagen været vært ved et debatarrangement, hvor analysen af Danmarks som produktionsland blev præsenteret og debatteret. Rådet fulgte op på debatarrangementet og drøftede det videre arbejde med Danmarks som produktionsland. Det blev bl.a. fremhævet, at der var behov for supplerende analyser, som bl.a. undersøgte omkostningsaspektet ud over løn mere indgående. Rådet nåede ikke at drøfte udkastet til udtalelsen om de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling for 2011 og besluttede at sende skriftlige kommentarer til udtalelsen.

Dagsorden Referat

Marts 2011
11.03.2011
18. møde

Formanden indledte mødet med at orientere om arbejdet frem mod det afsluttende møde i Vækstforum og præsenterede nogle af de overvejelser, som har ligget bag det endelige konklusionspapir. Rådet drøftede endvidere ”Danmark som produktionsland” på baggrund af et oplæg fra partner i Copenhagen Economics Martin Hvidt Thelle. Rådet fremhævede analysen som spændende og nyttig information og så frem til at se de endelige resultater. Rådet gav Copenhagen Economics en række anbefalinger til supplerende emner, som analysen bør inddrage. Rådet drøftede endvidere regionerne arbejder med at udnytte det erhvervsmæssige potentiale og problemstillinger i forhold til de kommende sygehusinvesteringer på baggrund af et oplæg fra Carl Holst. Rådet besluttede endelig at udmelde et nyt tema for den konkurrenceudsatte pulje; ”Styrkede vækstkompetencer i danske SMV’er”.

Dagsorden Referat

November 2010
19.11.2010
17. Møde

Økonomi- og erhvervsministeren præsenterede de aktuelle vækstudfordringer. Rådet drøftede disse og rådets rolle i forhold til at styrke rammen for vækst i hele landet med ministeren. Formanden præsenterede oplægget for rådets videre arbejde. Der var tilslutning til oplægget og det foreslåede årshjul. Yderligere blev det besluttet, at rådet skulle tage temaet ”Danmark som produktionsland” op på senere møder. Endelig besluttede rådet, at projektet ”Accelerace spinn-off” skulle indstilles til tilsagn under den konkurrenceudsatte pulje.

Dagsorden Referat

Maj 2010
04.05.2010
16. møde

Merete Søby blev valg som næstformand for rådet og formanden præsenterede den reviderede forretningsorden, der afspejler den ændrede sammensætning af medlemmerne i Danmarks Vækstråd. Formanden præsenterede endvidere et oplæg for rådets videre arbejde, hvilket blev drøftet indgående. Der var enighed om, at rådet skulle kunne præsentere markante og nytænkende indspil til fremme af konkurrenceevnen. Rådet diskuterede også udfordringerne for de danske udkantsområder. Formændene for de regionale vækstfora præsenterede i den forbindelse udfordringer i deres region. Formanden konkluderede, at Danmarks Vækstråd vil afgive en udtalelse til regeringen.

Dagsorden Referat

December 2009
04.12.2009
15. møde

Som det fremgår af dagsordenen, drøftede Danmarks Vækstråd på det 15. møde bl.a. de fem temaer for konkurrenceudsat pulje 2010 "kapital og vækstiværksættere", "tiltrækning af udenlandske investeringer", "grøn vækst og klima", "uddannelse og kompetenceudvikling i regionerne" og "nye vækstmarkeder". Under temaet "kapital og vækstiværksættere" gav formanden ordet til lektor Michael Dahl fra Aalborg Universitet, som fortalte om hovedbudskaberne i den analyse af iværksættere, som han og to ph.d.-studerende har gennemført for Rockwoolfonden.

Derudover blev projekterne under den konkurrenceudsatte pulje for 2009 diskuteret.

Dagsorden Referat Oplæg af Michael Dahl

Oktober 2009
15.10.2009
14. møde

På mødet drøftede Rådet bl.a. de centrale udfordringer for fremover at skabe vækst i Danmark. Rådet havde endvidere besøg af Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, som gav Rådet en introduktion til det danske venturemarked, og hvad den aktuelle økonomiske situation betyder for det danske venturemarked.

Herefter drøftede Rådet anbefalingerne vedrørende det erhvervsmæssige potentiale ved velfærdsteknologi og -løsninger. Rådet besluttede, at sekretariatet tilpasser anbefalingerne på baggrund af drøftelserne, hvorefter de sendes ud i en lynhøring med henblik på en endelig godkendelse.

Endeligt drøftede Rådet udkastet til strategien for fremme af partnerskaber og nye organisations- og arbejdsformer mellem den private og offentlige sektor.

 

Dagsorden Referat

Maj 2009
28.05.2009
13. møde

På mødet havde Rådet bl.a. en diskussion af, hvordan Danmark kommer tilbage på vækstsporet. Formændene for de regionale vækstfora kom i den forbindelse med indlæg om de regionale udfordringer i lyset af den aktuelle økonomiske situation og orienterede Rådet om, hvilke tiltag der er sat i gang regionalt for at imødegå udfordringerne. Danmarks Vækstråd besluttede endvidere, at Rådet vil være vært for en konference under temaet ”hvordan sikres Danmarks fremtidige konkurrencekraft” den 8. september 2009.

Rådet drøftede endvidere effekterne af Rådets pjece ”Kommet for at blive”. Der var enighed om, at reaktionerne på pjecen havde været gode. Herudover drøftede Rådet udkastet til anbefalinger om det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologi og –løsninger, tilrettelæggelsen af den nye proces for ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje og indholdet af den kommende virksomhedsrettede innovationsstrategi.

Dagsorden Referat

Marts 2009
12.03.2009
12. møde

Dagsorden Referat

På mødet  drøftede Rådet bl.a. det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologi og –løsninger, og Rådet besluttede at arbejde videre med emnet med henblik på at udarbejde policy-anbefalinger på området, der kan styrke rammerne for velfærdsteknologier og -løsninger. Rådet havde endvidere besøg af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, som blandt andet fortalte om den aktuelle økonomiske situation .  

Herudover drøftede Rådet fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling samt Rådets anbefalinger fokusområder til de kommende drøftelser mellem økonomi- og erhvervsministeren og de regionale vækstforumformandskaber.  Statusskemaerne for initiativerne i de enkelte vækstfora kan downloades her:

Bornholm Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

December 2008
02.12.2008
11. møde

På mødet drøftede Rådet bl.a. regeringens arbejde med en virksomhedsrettet innovationsstrategi, som Rådet senere vil afgive høringssvar på. Rådet havde desuden en drøftelse af de aktuelle udfordringer for væksten i dansk økonomi.

Derudover tog Rådet fat på at drøfte og give input til regeringens arbejde med en strategi for fremme af partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og offentlige sektor, ligesom Rådet blev orienteret om og drøftede ABT-fonden og det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologier og -løsninger.

Endelig drøftede Rådet indstillingen af projekter til den konkurrenceudsatte pulje for 2008.

Dagsorden Referat

September 2008
23.09.2008
10. møde

På mødet blev Rådet orienteret om indgåelse af tillægsaftalerne til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling samt lanceringen af Danmarks Vækstråds pjece ”Kommet for at blive”.

Endvidere drøftede Rådet oplevelsesøkonomi som drivkraft for erhvervsudvikling og innovation samt den ny fælles strategi for dansk turisme.

I forbindelse med drøftelse af fonden om investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer var der enighed om, at Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora bør inddrages og sikres en stærk rolle.

Endelig tiltrådte Rådet temaer og principper for udmøntningen af den konkurrenceudsatte pulje 2009.

Dagsorden Referat

Maj 2008
06.05.2008
9. møde
 

Dagsorden Referat

Som det fremgår af dagsordenen, drøftede Danmarks Vækstråd på det 9. møde bl.a. status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Statusskemaerne for initiativerne i de enkelte vækstfora kan downloades her:

BornholmHovedstadenMidtjyllandNordjyllandSjællandSyddanmark
Marts 2008
11.03.2008
8. møde

Rådet tog på mødet fat på at diskutere fokusområdet om fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Der var enighed i Rådet om, at emnet er relevant og vigtigt, og at der skal arbejdes videre med fokusområdet.

Desuden tiltrådte Rådet temaer og principper for udmøntningen af den konkurrenceudsatte pulje for 2008.

Endvidere beskæftigede Rådet sig med implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler, som skal drøftes mellem regeringen og vækstfora i maj/juni i år.

Dagsorden Referat

December 2007
11.12.2007
7. møde

På mødet afsluttede Rådet dets første fokusområde – energi – med drøftelse og vedtagelse af Rådets anbefalinger om de erhvervsmæssige potentialer i energieffektive løsninger.

Arbejdet med globalisering som fokusområde blev påbegyndt.

Som led i udmøntningen af den konkurrenceudsatte pulje udtalte Rådet sig om de første konkrete projekter til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Endvidere beskæftigede Rådet sig med samarbejdet i de regionale vækstfora.

Endelig blev der set frem mod Rådets arbejde i 2008, hvor bl.a. drøftelsen af partnerskabsaftalerne om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og vækstfora kommer til at fylde en del i Rådets arbejde.

Dagsorden Referat

September 2007
25.09.2007
6. møde

Rådet arbejdede på mødet videre med fokusområdet energi i forhold til at kunne afgive policy-anbefalinger til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om de erhvervsmæssige potentialer i energieffektive løsninger.

Endvidere drøftede Rådet den foreløbige status på udviklingen i den regionale vækstpolitik og diskuterede nogle af de problemstillinger, der har været rejst i medierne i forhold til bl.a. samarbejdet i vækstfora, og koordineringen af vækstforas projekter.

Det videre arbejde med globalisering som fokusområde diskuteres på Rådets næste møde.

Dagsorden Referat

Juni 2007
01.06.2007
5. møde

På mødet drøftede Rådet en række fokusområder, herunder energipolitik og globalisering. Endvidere blev der truffet endelig beslutning om temaerne for den konkurrenceudsatte del af strukturfondsmidlerne.

Dagsorden Referat

April 2007
12.04.2007
Møde 12. april 2007 (flyttet til 1. juni 2007)
Februar 2007
08.02.2007
4. møde

På mødet blev det bl.a. drøftet, hvilke centrale temaområder Rådet vil fokusere på i sit videre arbejde i forhold til rådgivning af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Formålet er at bidrage til ny viden og nye indspil af strategisk betydning for vækstpolitikken på både nationalt og regionalt niveau.

Endvidere drøftede Rådet temaerne for de 10 procent af strukturfondsmidlerne, som vil blive udmøntet i konkurrence mellem de regionale vækstfora.

Dagsorden Referat

November 2006
23.11.2006
3. møde

Mødet blev indledt med en kort orientering om aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen og opfølgning på det tidligere afgivede høringssvar.

Endvidere blev de enkelte regionale erhvervsudviklingsstrategier og processen fremover drøftet. På den baggrund blev det drøftet, hvilke elementer i de regionale erhvervsudviklingsstrategier Rådet vil anbefale skal indgå i partnerskabsaftalerne.

På baggrund af Rådets drøftelser udarbejder sekretariatet i samråd med formanden et udkast til høringssvar til økonomi- og erhvervsministeren, som ministeren kan præsentere i det regionalpolitiske ministerudvalg.

På baggrund af Rådets drøftelser vedrørende program for brugerdreven innovation udarbejdes et høringssvar til Økonomi- og Erhvervsministeriet, der vil indgå i ministeriets videre arbejde med at udmønte programmet.

Dagsorden Referat

September 2006
21.09.2006
2. møde

På mødet drøftede Rådet indholdet i iværksætterhusene.

Rådet drøftede endvidere formål, indhold og proces for koncept for partnerskabsaftaler om regional erhvervsudvikling.

Der blev truffet beslutning om høringssvar vedrørende professionshøjskoler.

Der blev truffet beslutning om Danmarks Vækstråds vision, mission og mål.

Formanden orienterede endvidere Rådet om fremtidige temaområder.

Dagsorden Referat 

Juni 2006
15.06.2006
1. møde

På mødet holdt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen et oplæg, hvor ministeren bød velkommen til det nye råd og fortalte om sine forventninger til Rådets fremtidige rolle og opgaver.

Rådets medlemmer blev præsenteret, og der blev truffet beslutning om Danmarks Vækstråds næstformand, forretningsorden samt taget beslutning om indstilling af medlemmer til Vækstfondens bestyrelse og Teknologirådets repræsentantskab.

Endvidere blev Rådet orienteret om rammerne for den kommende strukturfondsperiode, og der blev truffet beslutning om indholdet af et høringssvar vedrørende EU-strukturfondsmidlerne i den kommende programperiode 2007-13.

Der blev endvidere indledt drøftelser om Rådets arbejdsområder og temaer samt taget beslutning om Rådets mødeaktivitet.

Dagsorden Referat

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk