Processen bag "det grønne guld"

Danmarks Vækstråd bag samlet indspil til energiforhandlingerne

7. møde december 2007

På Danmarks Vækstråds møde den 11.-12. december 2007 blev Rådet enige om en række anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Anbefalingerne fremgår af rapporten "Det grønne guld".

Læs også "Det grønne guld" - Factbook hvor Danmarks Vækstråds anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes kort opsummeres.

Rapporten foreslår øget brug af intelligent og omkostningseffektiv energianvendelse ved fx at tidsforskyde dele af forbruget. Der peges på, at bevillingerne til forskning og udvikling på energiområdet skal øges, og at forskningsprojekter skal indeholde en plan for kommercialisering. Der er forslag om udvikling af energitjenester, der hjælper virksomheder med at opnå energibesparelser ved hjælp af fx termostater, isolering og ændret forbrugsmønster. Anbefalingerne peger endvidere på, at det er vigtigt, at reguleringen understøtter et frit marked for energieffektive løsninger, og at der her er behov for at gennemgå eksisterende love, skatter og afgifter.

Pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Endvidere har Rådet i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten udarbejdet en oversigt over regionale initiativer og nationale forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet.

6. møde september 2007

På baggrund af Rådets drøftelser på mødet den 1. juni 2007 har sekretariatet for Danmarks Vækstråd udarbejdet et debatoplæg om rammebetingelser for energieffektive løsninger, som bl.a. repræsentanter for en række større virksomheder i branchen peger på som vigtige for at indfri det erhvervsmæssige potentiale inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger. Der er tale om udvalgte centrale problemstillinger og ikke en samlet beskrivelse af alle relevante rammevilkår.

På mødet den 25. september 2007 drøftede Danmarks Vækstråd vedvarende energi og energieffektive løsninger på baggrund af ovenstående debatoplæg samt oplæg af direktør Christian Motzfeldt fra Vækstfonden om de finansieringsmæssige udfordringer på vejen fra ide til marked i energibranchen samt oplæg af salgsdirektør Lars Grønbæk fra Danfoss Solutions A/S om energiservice og energieffektiveløsninger.

5. møde juni 2007

Danmarks Vækstråd blev på sit 5. møde d. 1. juni 2007 enige om, at det erhvervsmæssige potentiale i energieffektive løsninger er et vigtigt emne, som Rådet vil arbejde videre med. Rådet vil fokusere på de muligheder og udfordringer, som energieffektive løsninger skaber i forhold til vækst og erhvervsmæssigt potentiale, nationalt og regionalt. Klimatopmødet i 2009 (COP 15) er i den forbindelse et oplagt udstillingsvindue.

På mødet den 1. juni 2007 drøftede Danmarks Vækstråd vedvarende energi og energieffektive løsninger på baggrund af:

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsens oplæg om regeringens energistrategi ”En visionær dansk energipolitik – 2025”.

Proffesor fra Biocentrum på DTU Birgitte K. Ahrings oplæg om hvordan det erhvervsmæssige potentiale inden for energieffektive løsninger kan udnyttes.

Debatoplæg fra Danmarks Vækstråds sekretariat om det erhvervsmæssige potentiale i energieffektive løsninger til brug for Rådets drøftelser om energi.

Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50