Danmarks Vækstråds publikationer

Rapport om kvalificeret arbejdskraft
30.11.2016

Danmarks Vækstråd giver i en ny rapport en række anbefalinger til at sikre tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Hvis ikke der sættes ind risikerer manglen på kvalificeret arbejdskraft at bremse væksten og kan i værste fald risikere at koste samfundet op til 85 mia. kr. i lavere BNP i 2025.

Hvis ikke dansk erhvervsliv skal mangle kompetencer og gå glip af vækst i fremtiden, så skal der gøres en indsats for at skaffe dygtige hænder og hoveder, som matcher erhvervslivets behov. Sådan lyder hovedbudskabet i en ny rapport fra Danmarks Vækstråd, der offentliggøres i dag.

I rapporten giver Danmarks Vækstråd en række anbefalinger til, hvordan arbejdskraftudfordringen kan tackles.

Læs rapporten om kvalificeret arbejdskraft her

Læs baggrundsrapporten fra Dream om mismatch på det danske arbejdsmarked her

Læs brev til vækstrådets formand fra LO, FTF og AC her

Læs svarbrev til LO, FTF og Akademikerne fra formand for Danmarks Vækstråd her

Læs kommentar til kritik af mismatchanalyse her

Læs teknisk kommentar fra LO, FTF og AC til mismatch her

Læs baggrundsrapporten fra Højbjerre Brauer Schultz om regional efterspørgsel efter digitale kompetencer her

Danmarks Vækstråds anbefalinger om Danmark som produktionsland
31.03.2015

Produktion udgør en væsentlig del af dansk økonomi og dansk eksport, og Danmark har en lang række produktionsvirksomheder, som gør det godt. Samtidig har produktionsvirksomhederne stor betydning for innovation og fornyelse i Danmark.

Hvis Danmark skal fastholde og udvikle sin position som konkurrencedygtigt produktionsland, er der behov for at styrke konkurrenceevnen. Produktiviteten skal forbedres. Det kræver bl.a. mere og bedre uddannelse, at virksomhederne kan finansiere udvikling af deres forretning, fokus på politisk fastsatte omkostninger, og at danske virksomheder indgår som spillere på de internationale markeder. Samtidig vil det i en periode være nødvendigt med mådehold i forhold til lønstigninger, som gennem 00’erne har været relativt høje. Med overenskomsterne, som blev indgået i foråret 2012, har arbejdsmarkedets parter taget et skridt i retning af at sikre konkurrencedygtige danske enhedslønomkostninger.

Danmarks Vækstråd har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktionsvirksomhederne i Danmark. Rådet ønsker med anbefalingerne at sætte fokus på de områder, som er centrale for, at det er attraktivt at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Det drejer sig bl.a. om, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau skal være konkurrencedygtigt, at grøn omstilling og muligheden for at drive produktionsvirksomhed skal gå hånd i hånd, samt at danske produktionsvirksomheder skal have bred adgang til kvalificeret arbejdskraft. Anbefalingerne peger herudover på mere overordnede problematikker, som har betydning for, hvor attraktivt det er at drive virksomhed – herunder produktionsvirksomhed – i Danmark.

Læs anbefalingerne her.

Danmarks Vækstråds anbefalinger om datadreven udvikling og vækst
31.03.2015

Det er ikke nyt at anvende data til at drive forretning. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og anvende dem til at udvikle nye løsninger og sikre en høj kvalitet i produkter og services, fx inden for fødevare- og sundhedssektoren.

Over en årrække er omfanget af den data, der indsamles, og den hastighed, hvormed data indsamles, steget voldsomt, og vores muligheder for at bearbejde data til udvikling af nye produkter og services er blevet forbedret. Derfor er der globalt et stigende fokus på vækstmulighederne i brug af data. Vækstmuligheder som Danmarks Vækstråd mener, at danske virksomheder skal kunne drage mest muligt nytte af.

For at sikre, at danske virksomheder er bedst muligt rustet til at udnytte potentialet for at skabe datadreven vækst, kommer Danmarks Vækstråd med anbefalinger inden for fire temaer:

  • Sikkert grundlag for brug af data
  • Forretningsmodeller og investeringer i virksomhederne
  • Adgang til viden og kompetencer
  • Optimale rammer for adgang til data

Læs anbefalingerne her.

Til brug for arbejdet omkring datadreven udvikling og vækst fik Danmarks Vækstråd udarbejdet en baggrundsrapport vedrørende potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer.

Læs baggrundsrapporten her.

Analyserapport om Danmark som produktionsland
16.06.2011

I de seneste to årtier er beskæftigelsen inden for industrien i Danmark faldet betydeligt. Hvert tredje job er forsvundet. Industribeskæftigelsen var i 2010 næsten 200.000 lavere end i 1990. Industrien stod for knap 20 procent af landets beskæftigelse i 1990, mens den ved udgangen af 2010 udgjorde 12 procent af beskæftigelsen i Danmark.

Danmarks Vækstråd besluttede i 2010 at igangsatte en analyse af Danmark som produktionsland. Analysen kortlægger vilkårene for at drive produktionsvirksomhed i Danmark. I analysen er der endvidere fokus på bl.a. sammenhængen mellem udflytning af produktionsjob og job inden for forskning og udvikling mv.

Den endelige rapport foreligger nu og blev præsenteret og debatteret under Folkemødet på Bornholm den 16. juni 2011.

Læs rapporten her.

Flere vækstvirksomheder
25.05.2010

Danmarks Vækstråd igangsætter nye projekter til at styrke et dynamisk erhvervsliv, hvor nye vækstvirksomheder udfordrer eksisterende virksomheder

Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er en barriere for Danmarks vækst. Derfor skal nye vækstvirksomheder spille en større rolle.

Vækstvirksomhederne skaber flere job og har en højere produktivitet end andre virksomheder.

Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil i udviklingen af højproduktive vækstvirksomheder. På baggrund af rapporten ”Flere vækstiværksættere” anbefaler Danmarks Vækstråd derfor flere spin-offs, flere partnerskaber, mere entreprenørielle universiteter og flere udenlandske iværksættere.

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd, udtaler:

De nye vækstvirksomheder, der skabes i dag, er det grundstof, som Danmark skal leve af i fremtiden. De bidrager til et dynamisk erhvervsliv, hvor virksomheder med en lavere produktivitet bliver erstattet af nye.

Det private erhvervsliv kan bidrage positivt til, at der kommer flere nye vækstvirksomheder på en række fronter, fx via øget fokus på spin-offs, via partnerskaber med nye og mindre virksomheder samt via bidrag til undervisningen i entreprenørskab på universiteterne.

Udbud af nye projekter

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu indkalde ansøgninger, der kan bidrage til at skabe flere nye vækstvirksomheder, inden for:

  • Spin-off som kilde til flere vækstvirksomheder
  • Partnerskaber som kilde til innovation og vækst

Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen afsat midler til at matche det bedste strukturfondsfinansierede projekt om entreprenørielle universiteter efter indstilling fra de regionale vækstfora.

Kontakt:

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, tlf. 2960 6071

Erhvervs- og Byggestyrelsen, vicedir. Anders Hoffmann, tlf. 3546 6386

Link til pressemeddelelsen "Danmarks Vækstråd igangsætter nye projekter til at styrke et dynamisk erhvervsliv, hvor nye vækstvirksomheder udfordrer eksisterende virksomheder"

Link til rapporten "Flere vækstvirksomheder

Link til faktaark om Danmarks Vækstråds anbefalinger om "Flere vækstvirksomheder"

Link til faktaark om de danske iværksættere og regeringens iværksætterindsats

Læs mere om temaerne her.

Velfærdsteknologi - på vej mod ny vækst
02.11.2009

Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter, et begrænset økonomisk råderum og på sigt mangel på arbejdskraft.

Danmark står dog ikke alene med udfordringerne. Der vil i de kommende år være en stigende international efterspørgsel efter velfærdsteknologier og -løsninger, som kan bidrage til at løse de ressourcemæssige udfordringer, velfærdssamfundene står overfor. Det er en udvikling, som kan skabe grundlag for nye erhvervsaktiviteter og nye arbejdspladser i Danmark. Det kræver, at de barrierer, som erhvervslivet og den offentlige sektor oplever for at samarbejde om udvikling og kommercialisering af nye velfærdsteknologier og -løsninger, adresseres.

Derfor er det positivt, at der de senere år er taget en række tiltag for at styrke rammerne for udviklingen af velfærdsteknologier og -løsninger. Men der er fortsat en række områder, hvor vi kan gøre det bedre. Det gælder ikke mindst for så vidt angår mere systematisk erfaringsopsamling, bedre videnformidling og styrket fokus på kommercialisering og matchmaking. Danmarks Vækstråd har derfor udarbejdet fem anbefalinger, der præsenteres i denne publikation. Potentialet er stort. Gør vi det rigtigt, kan vi både opnå bedre velfærd og skabe en sund forretning for dansk erhvervsliv.

Kommet for at blive - fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft
04.06.2008

Danmarks Vækstråd har offentliggjort pjecen "Kommet for at blive" for at sætte fokus på udfordringen med at sikre virksomheder og den offentlige sektor tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Danmarks Vækstråd anviser syv konkrete forslag, der kan supplere regeringens initiativer til at fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Danmarks Vækstråd bag samlet indspil til energiforhandlingerne
19.12.2007

Anbefalingerne er samlet i rapporten "Det grønne guld". Læs rapporten, et kort resumé heraf samt en fælles pressemeddelelse mellem økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og formanden for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen.

Eksterne links
Danmarks Vækstråd - Slotsholmsgade 10-12 - 1216 København K - Tlf. 33 92 33 50 - e-mail: kontakt@danmarksvaekstraad.dk